Νέο βελτιωμένο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ»

Το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ" του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τον οδηγό που εκδόθηκε 08/02/2018 δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να αντικαταστήσουν τα παλιά τους κουφώματα με νέα συστήματα αλουμινίου. Με τους νέους ευνοϊκότερους όρους μπορεί κανείς να κερδίσει ακόμα περισσότερα αφού δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο βελτίωσης την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια αλλά και της αύξηση της αξίας του ακινήτου.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) Περιφερειών Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, του ΕΣΠΑ 2014-2020, με δικαιούχο του Προγράμματος την ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»;

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά (7) κατηγορίες κινήτρων στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημα επιβολής εισφοράς της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

- Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης (πριν την υποβολή της αίτησης) εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του προσώπου που τις χρησιμοποιεί.

- Υφίστανται νόμιμα βάσει οικοδομικής αδείας ή σχετικού νομιμοποιητικού εγγράφού.

- Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

- Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.

Κάθε ιδιώτης μπορεί να κάνει μόνο μια αίτηση και για κάθε κατοικία μπορεί να γίνει μόνο μια αίτηση. Στις πολυκατοικίες απαιτείται απόφαση γενικής συνέλευσης και αίτηση για το σύνολο των κατοικιών αλλά και χωριστές αιτήσεις για το κάθε διαμέρισμα, ΠΕΑ για το σύνολο των κατοικιών. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων δύο ετών.

Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα;

Προβλέπεται αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού με ίδια κεφάλαια ή 4/5/6ετούς δανείου με 100% επιδότηση επιτοκίου. Στην περίπτωση δανείου παρέχεται προκαταβολή 70% του δανείου με την υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου και τυχόν μελέτες απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων.

Για ποιες εργασίες μπορεί κανείς να χρηματοδοτηθεί;

Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 3 έως 7 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/ m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).

2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).

3. Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης (Λέβητας πετρελαίου, Λέβητας φυσικού αερίου, ενεργειακά τζάκια κ.α.).

4. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Αντλία θερμότητας, ηλιακό σύστημα για παροχή ζεστού νερού χρήσης.

Για τον έλεγχο των ανωτέρω απαιτήσεων θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.

Επιπρόσθετα, τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) είναι 250€/m2 κύριας χρήσης της κατοικίας όπως πρόκύπυει από το Ε9 της κατοικίας με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία/διαμέρισμα τις 25.000€.

Για παράδειγμα: μια τετραμελής οικογένεια με δύο προστατευόμενα μέλη που κατοικεί σε ένα διαμέρισμα με επιφάνεια 80m2 και έχει οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 20.000€-25.000€ (κατηγορία 2) δικαιούται ποσοστό επιχορήγησης 50+5+5=60% με μέγιστο προϋπολογισμό 250*80=20.000€. Συνεπώς θα λάβει 12.000€ επιδότηση ενώ τα υπόλοιπα 8.000€ θα πρέπει να τα αποπληρώσει μέσω άτοκου δανείου ή με ίδια κεφάλαια. Επιπλέον, καλύπτεται εφόσον υπαχθεί το κόστος για τις δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις και η αμοιβή συμβούλου έργου.

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

1. Προετοιμασία. Ο ιδιώτης πρέπει να ελέγξει αν είναι επιλέξιμος Ωφελούμενος και αν η ιδιοκτησία του είναι επιλέξιμη κατοικία. Πρακτικά απαιτείται συγκέντρωση των E1 (απαιτούνται κωδικοί TAXISnet), E9 (με Αριθμό Παροχής Ρεύματος), Εκκαθαριστικό, Οικοδομική Άδεια Διενέργεια πρώτου ΠΕΑ με ημερομηνία έκδοσης από 27/11/2017 που να κατατάσει το ακίνητο σε κλάση μικρότερη ή ίση της Δ και βάσει του σεναρίου να επιτυγχάνει τον απαιτούμενο ενεργειακό στόχο.

2. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Οι αιτήσεις βάσει οδηγού θα ανοίξουν 28/2 στην πλατφόρμα http://exoikonomisi.ypen.gr και αφού μπουν σε καθεστώς οριστικής υποβολής λαμβάνουν εξαψήφιο κωδικό και δεσμεύεται το ανάλογο ποσό. Μέσα σε δύο μήνες (δέσμευση ποσού) ο ωφελούμενος επιλέγει αν θα προχωρήσει με δάνειο ή ίδια κεφάλαια και η αίτηση περνάει σε κατάσταση προς υπαγωγή. Έργο 9 μήνες από την απόφαση υπαγωγής.

3. Υπαγωγή αιτήσεων. Με βάση χρονική προτεραιότητα ελέγχονται οι αιτήσεις και ακολουθεί το στάδιο της απόφασης υπαγωγής. Οι ωφελούμενοι υπογράφουν δανειακή σύμβαση εφόσον έχει επιλεγεί σε διάστημα δύο μηνών.

4. Υλοποίηση έργου. Προκαταβολή (70% του δανείου εφόσον έχει επιλεγεί διαφορετικά ίδια συμμετοχή) και υλοποίηση παρεμβάσεων. Έκδοση παραστατικών (όλες οι συναλλαγές μέσω τραπέζης). Διενέργεια της δεύτερης Ενεργειακής Επιθεώρησης και την έκδοση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

5. Ολοκλήρωση διαδικασίας. Υποβολή δήλωσης πιστοποίησης και εκταμίευση ποσού εντός δύο μηνών σε τραπεζικό λογαριασμό του ωφελούμενου με τα ποσά να είναι δεσμευμένα για την πληρωμή προμηθευτών/αναδόχων.

Τι κερδίζω επιλέγοντας το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον» ;

1. Προκαταβολή 70% του προϋπολογισμού της αίτησης

2. 100% του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων

3. 100% της αμοιβής του σύμβουλου έργου

4. Χρηματοδότηση ανά ιδιοκτησίας ανάλογα με την κατηγορία.

5. Αναβάθμιση ενεργειακής κατηγορίας

6. Αναβάθμιση αξίας ακινήτου

7. Λιγότερες ενεργειακές απώλειες

8. Σύντομη απόσβεση κόστους επένδυσης, ανάλογα με τις παρεμβάσεις

Σχετικά αρχεία Προγράμματος

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία:

Πού μπορώ να απευθυνθώ για βοήθεια δική μου ή των πελατών μου;

Το τμήμα Μηχανικών της EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. είναι στην διάθεση των συνεργατών κατασκευαστών για οποιαδήποτε διευκρίνιση που αφορά στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον». Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210-8021317 ή να στείλετε e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Επίσης, πληροφορίες που αφορούν στο πρόγραμμα μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ στο http://exoikonomisi.ypen.gr/ καθώς και στο τηλέφωνο Γραφείου Ενημέρωσης και Πληροφόρησης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον II» 215-2158515 (Δευτέρα-Παρασκευή 08:00-16:00).
Ενεργειακό επιθεωρητή ανά γεωγραφική περιοχή μπορείτε να βρείτε μέσα από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών στην αντίστοιχη σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο https://www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view .

Exoikonomo